Terms & Conditions

Nazwa Firmy: Ramsay&Co Natalia Gogoinski

Adres: Kasztanowa 2, Obręb, 05-530 Góra Kalwaria

NIP: 1231416959

REGON: 381842790

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pl.ishga.com jest przedsiębiorca działający pod firmą Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, adres poczty elektronicznej: kontakt@ishga.pl, Telefon komórkowy: 533 863 030 lub 698 674 179 .
2. Ramsay&Co prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów marki ishga na terenie Polski.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta przez Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego;
b) zasady składania drogą elektroniczną przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4. Warunkiem dokonania zakupów na pl.ishga.com jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego pl.ishga.com.
2. pl.ishga.com – Sklep Internetowy działający na platformie internetowej dostępny pod adresem internetowym www.pl.ishga.com., zwany dalej sklepem internetowym.
5. SPRZEDAWCA - Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, adres poczty elektronicznej: ishgaskincarepoland@gmail.com
3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. PRZEDSIĘBIORCA – Klient, który składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
5. PRZEDSIĘBIORCA NIEZAREJESTROWY – Klient – osoba fizyczna, która składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności nierejestrowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
6. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która utworzyła lub zmierza do utworzenia Konta.
8. PRODUKT – dostępna w pl.ishga.com rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w pl.ishga.com umożliwiający utworzenie Konta.
10. KONTO - zbiór zasobów i uprawnień w ramach sytemu teleinformatycznego Sprzedawcy, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zawierające jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Ramsay&Co.
11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, określający warunku zawartej Umowy Sprzedaży.
12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
13. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu i ich dostawy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Ramsay&Co.
14. PRZEWOŹNIK – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
16. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
17. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
18. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKELPU INTERNETOWEGO pl.ishga.com.

1. Użytkownicy i Klienci zobowiązani są do korzystania z Ramsay&Co w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymogów technicznych:
a) Urządzenie, z którego korzysta Klient winno mieć zapewniony dostęp do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.
b) Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Ramsay&Co nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań danych zgodnych ze stanem faktycznym.

IV. REJESTRACJA KONTA

1. Celem utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i utrzymania Konta, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik przy rejestracji Konta składa również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności dostępną na stronie www. pl.ishga.com. Następnie Użytkownik powinien kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie hasła.
2. Przy rejestracji Konta Użytkownik może także zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług Newsletter, zawierającego informacje o nowych Produktach i aktualnych promocjach.
3. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Utworzenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony. Utworzenie Konta nie jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia.
5. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może zrezygnować z Konta poprzez wybór w zakładce „Konto Użytkownika” pola „Usuń konto” lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy, np. drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej:kontakt@ishga.pl lub pisemnie na adres Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, żądania usunięcia Konta.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie w pl.ishga.com składane jest za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
2. Ceny w pl.ishga.com podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
3. Zamówienie może być złożone przez Klienta po uprzednim zalogowaniu do Konta lub bez logowania.
4. Klient otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dodanie Produktów dostępnych w ofercie Sklepu poprzez kliknięcie pod wybranym Produktem „dodaj” i wprowadza liczbę dodanych sztuk wybranego Produktu. Po dodaniu i wprowadzeniu liczby sztuk Produktu, Produkty umieszczane są automatycznie w „koszyku”. Usuniecie Produktów z koszyka lub dodanie dodatkowych Produktów dokonywane jest poprzez stronę Sklepu Internetowego po kliknięciu „-„ lub „+” pod wybranym produktem albo bezpośrednio po przejściu do koszyka.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
7. Po dodaniu Produktów do „koszyka” Klient chcąc złożyć Zamówienie powinien kliknąć „Zamów i zapłać”. Klient posiadający Konto według swojego wyboru może dokonać zakupów po uprzednim zalogowaniu się do Konta lub bez logowania się. Klient nieposiadający Konta według swojego wyboru może dokonać zakupów po rejestracji Konta i zalogowaniu się lub bez rejestracji Konta.
8. Klient nie logujący się do konta lub nieposiadający Konta jest kierowany przez system Sklepu Internetowego do Formularza Zamówienia, w którym zobowiązany jest podać dane osobowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz adres dostawy (jeśli jest inny niż zamieszkania), numer telefonu, adres poczty e-mail. W przypadku udostępniania przez Klientów danych osób trzecich, Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.
9. Następnie Klient jest zobowiązany zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności dostępną na stronie pl.ishga.pl.
10. Przy składaniu zamówienia Klient może także zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług Newsletter, zawierającego informacje o nowych Produktach i aktualnych promocjach.
11. Po zalogowaniu się do Konta lub podaniu danych, wyrażeniu zgody i oświadczenia Klient powinien kliknąć „Dalej”. Przechodzi wówczas do sposobu płatności i dostawy. Dostawa Produktów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
12. Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę Produktów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
14. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi następujące sposoby płatności:
a) Przelew bankowy,
b) Przelewy 24
c) Karty płatnicze: Visa,
d) Visa Elektron,
e) Mastercard,
f) MasterCard Electronic,
g) Maestro.
15. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie www.pl.ishga.pl. Koszt przesyłki wliczony jest w kwotę wskazaną do zapłaty po złożeniu Zamówienia. Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze lub paragonie fiskalnym.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Przewoźników.
17. Po wyborze sposobu dostawy i płatności, Klient powinien kliknąć „Kupuję”.
18. W przypadku wyboru sposobu płatności Przelew 24, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę a płatności. W przypadku wyboru płatności Przelew bankowy Klient na wskazany adres e-mail otrzymuje informacje o sposobie płatności wraz z podaniem rachunku bankowego Sprzedawcy. Klient powinien dokonać płatności całości ceny zakupu wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Brak płatności rozumianej jako zaksięgowanie całości ceny zakupu wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 24 godzin po upływie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży.
19. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
20. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z innymi kosztami.
21. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Produktów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał przy składaniu Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem pl.ishga.com naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów pl.ishga.com,
c) dopuści się innych zachowań lub czynów, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię pl.ishga.com.

VI. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
2. Utrwalenie i zabezpieczenie zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie Klientowi automatycznej informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia danych Klienta, telefonicznie lub drogą mailową.
4. Sprzedawca po dokonanej sprzedaży wystawia dokument księgowy fakturę VAT lub rachunek/paragon fiskalny.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w całości lub części, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, w szczególności w przypadku gdy wystąpił czasowy lub trwały brak Produktu lub nie wystarczająca liczba sztuk Produktu (braki magazynowe).
6. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia wraz z podaniem jego przyczyny Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wysłać Klientowi drogą korespondencji e-mail lub pisemnie.
7. Klientowi, w przypadku anulowania Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 6, nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Produkty przed otrzymaniem oświadczenia o anulowaniu Zamówienia, Sprzedawca zwróci całą wpłaconą kwotę w wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
8. Z zastrzeżeniem wszelkich warunków szczególnych uzgodnionych na piśmie między Klientem a Sprzedawcą, Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia Klientowi faktury na cenę Produktów w dniu dostawy lub w dowolnym momencie po dostawie Produktów, chyba że Produkty mają być odebrane przez Klienta lub Klient bezprawnie nie odbierze Produktów, w którym to przypadku Sprzedający będzie uprawniony do wystawienia Kupującemu faktury na cenę w dowolnym czasie po powiadomieniu Kupującego o gotowości Produktów do odbioru. Sprzedający w takim przypadku może również złożyć Kupującemu ofertę dostawy Produktów.
9. W przypadku nie dokonania dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub nie odebrania Produktów przez Klienta Klient zapłaci cenę Produktów (pomniejszoną o wszelkie zniżki, do których Klient jest uprawniony, ale bez innych potrąceń) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
10. Od nie terminowej płatność Sprzedawca może doliczyć Klientowi odsetek w wysokości 2,5 procent rocznie powyżej stopy bazowej Banku, do czasu dokonania pełnej płatności (część miesiąca traktowany jako pełny miesiąc do celów naliczania odsetek).

VII. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Dostawy Produktów są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Czas realizacji Umowy Sprzedaży wynosi 7-14 dni od dani zaksięgowania płatności za zakupiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego plus czas dostawy wykonywanej przez Przewoźnika.
3. Sprzedawca zastrzegą, iż w wypadku dostawy Produktów, które są czasowo niedostępne w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć. W każdym przypadku wydłużenia czasu realizacji Umowy Sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem korespondencji e-mail, o opóźnieniu.

VIII. PROMOCJE

1. Produkty mogą być sprzedawane po cenach promocyjnych.
2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów.
3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji dopuszczają taką możliwość.

IX. NEWSLETTER

1. Operatorem Usługi jest Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790
2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika/Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Ramsay&Co, a także wydarzeń związanych z promocją Produktów oferowanych przez Ramsay&Co.
5. Użytkownik/Klient poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
6. Umowa o świadczenie usług Newsletter zawierana jest przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia.
7. Użytkownik/Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnym do realizacji usługi Newsletter. Użytkownik/Klient otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik/Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter, ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik/Klient chcąc wypowiedzieć umowę powinien złożyć Operatorowi usługi oświadczenie w tym przedmiocie przesyłając jego treść na adres e-mail ishgaskincarepoland@gmail.com, pocztą na adres Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2.
9. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
10. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.
11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres e-mail ishgaskincarepoland@gmail.com, pocztą bezpośrednio na adres Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2. Reklamacja winna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
12. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Użytkownik/Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
14. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

X. REKLAMACJE

X.I. KONSUMENCI

1. Klient - Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, na podstawie rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu.
2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najwłaściwsza forma to forma pisemna. Klienci powinni kierować reklamacje drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: ishgaskincarepoland@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres: Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790 z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”. Zaleca się opis zauważonej wady i określenie swojego żądania przewidziane w ramach rękojmi.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Ramsay&Co.
4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji Sprzedającego ustnych lub pisemnych), niewłaściwego użytkowania lub zmiany Produktów bez zgoda Sprzedającego;
6. Wszelkie roszczenia Kupującego, które wynikają z jakiejkolwiek wady jakości lub stanu Towarów lub ich niezgodności ze specyfikacją (niezależnie od tego, czy Kupujący odmówi dostawy) należy zgłosić Sprzedającemu w terminie 7 dni od dnia dostawy (lub od dnia w którym dostawa miała się odbyć) lub (jeżeli wada nie była widoczna podczas dostawy) niezwłocznie po wykryciu wady.
7. Klient - Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Klient każdorazowo jest informowany o prawie do odstąpienia zgodnie ze wzorem informacji stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, przesyłanej wraz z Zamówieniem.
8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient – Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Formę pisemną uważa się za zachowaną jeśli pismo zostanie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
9. Klient – Konsument celem odstąpienia od umowy może skorzystać ze wzoru formularza, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, który znajduje się w paczce z zamówieniem. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i dla skutecznego złożenia oświadczenia wystarczy wskazanie przez Klienta, iż odstępuje od Umowy Sprzedaży wraz z podaniem numeru Zamówienia. Oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie przez Klienta.
10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
11. Klient - Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta - Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Jeżeli Klient - Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta - Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta- Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
16. Klient - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta - Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy Sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X.II. PRZEDSIĘBIORCY

1. Do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa o prawach konsumenta.
2. Klient – Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Nierejestrowy nie mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
4. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkt Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
5. W przypadku stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera (przewoźnika), w tym spisać w obecności kuriera protokół szkody.
6. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Produkt nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem lub w przesyłce brakuje Produktów Klient – Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Nierejestrowego zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera (przewoźnika) z dokładnym opisem w jego treści wszelkich stwierdzonych niezgodności lub braków. Protokół winien być podpisany przez Klienta i kuriera (przewoźnika). Wszelkie reklamacje nie potwierdzone protokołem będą uznane za bezpodstawne i nie będą rozpatrywane.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy Nierejestrowy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia dochodzone łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta - Przedsiębiorcy.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem - Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą Nierejestrowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790.
2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Administrator przetwarza na podstawie zgody Klientów, z zachowaniem zasad zgodności z prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz zachowaniem zasad rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności.
3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz realizacji Umowy kupna sprzedaży, której strona jest Klient.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 RODO.
5. Sprzedawca informuje Klienta o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:
a) założenia i utrzymania Konta Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
b) wykonania Umowy kupna sprzedaży Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
c) realizacji usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO.
7. Dane są przechowywane przez Sprzedawcę do czasu wygaśnięcia uprawnień z zawartych Umów sprzedaży, w tym z tytułu rękojmi.
8. Klient posiada prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Dane osobowe Użytkowników i Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość strony internetowej www.pl.ishga.com włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, ilustracjami jest własnością Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790 oraz są publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790 udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.safronsecret.pl. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i należy je interpretować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Niniejszym zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, zwana dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
• Imię i Nazwisko
• Dane adresowe
• Numer telefonu
• Adres korespondencji e-mail
• Hasło.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wyłącznie w celu rejestracji i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.pl.ishga.com.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO jest Pani/Pan uprawniony do wycofania zgody w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i f RODO.
6. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. administrator serwera, informatyk). Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez czas utrzymywania przez Panią/Pana Konta Użytkownika, a po tym czasie wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do przechowywania danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
• przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub określonych sektorów w tym państwie trzecim wobec których Komisja stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony prawnej (art. 46 RODO).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych jednakże uniemożliwi rejestrację Konta Użytkownika.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Niniejszym zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, zwana dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
• Imię i Nazwisko
• Dane adresowe
• Numer telefonu
• Adres korespondencji e-mail
• Numer rachunku bankowego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży towarów – realizacji i dostawy zamówienia złożonego w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.pl.ishga.com.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b i f RODO.
5. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. firmy kurierskie, administrator serwera, informatyk). Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
12. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży i dostawy, w tym uprawnień z tytułu rękojmi, a po tym czasie wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do przechowywania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
• przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub określonych sektorów w tym państwie trzecim wobec których Komisja stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony prawnej (art. 46 RODO).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi podjęcia przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub uniemożliwi złożenie zamówienia towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.pl.ishga.com., oraz realizacji umowy sprzedaży i dostawy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Niniejszym zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, zwana dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – adres e-mail;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b i f RODO.
5. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. administrator serwera, informatyk). Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
13. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora do czasu do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym czasie wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do przechowywania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO),
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
c) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub określonych sektorów w tym państwie trzecim wobec których Komisja stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony prawnej (art. 46 RODO).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, lub pocztą elektroniczną ma adres e-mail: ishgaskincarepoland@gmail.com .
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w przesyłce, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W każdym przypadku zwrotu rzeczy poniosą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ramsay&Co Natalia Gogolinski
ul. Kasztanowa 2
05-530 Obręb, Góra Kalwaria
NIP: 1231416959, Regon: 381842790

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy …………………..….… data odbioru rzeczy …………….………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)* …………………………………..……………………………..
Adres konsumenta(-ów)*……………………………………………….……………………………
…………………………
Podpis konsumenta(-ów)*
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
………………………………………
Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Search